ข้อมูลสถานประกอบการ

แบบรายงานสรุปการลงนามความร่วมมือ (MOU) ของสถานศึกษา ปี พ.ศ.2557-ปัจจุบัน

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่

สถานที่ประกอบการ/หน่วยงาน

เบอร์โทร

วันที่ลงนาม

ระยะเวลา

รายละเอียดข้อตกลง

1

บริษัทจัดหางาน  ไทยอัศวเลิศ จำกัดและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย

 

27 ก.พ. 2557

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ไอที

2

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

035-366746

7 ก.ค. 2557

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ฟาร์มเกษตรสวนบัว

081-5837619

7 ก.ค. 2557

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตร

4

โรงเรียนวรรณ์ภาษา

081-8595870

7 ก.ค. 2557

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ไอที

5

ชมรมผู้ผ่านการฝึกงานเกษตรจากประเทศญี่ปุ่น

084-7592025

7 ส.ค.2557

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตร

6

บริษัทเดอะไมเนอร์ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

084-5372736

8 ส.ค.2557

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านอาหารและ

โภชนาการ

7

Team Work State Vocational School

(SMKN 1,3,9,10,11,13) of Malang,Republic of Indonesia

 

 

15 ส.ค.2557

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตรและประมง

8

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

02-3298000

25 ส.ค.2557

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมสนับสนุนจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมการพัฒนางานวิชาการ

9

บริษัท Mocap จำกัด

081-4454089

8 ม.ค.2558

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ

10

หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

5 ก.พ.2558

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมสนับสนุนจัดการเรียนการสอนภาคการเกษตรและภาคการบริการ

11

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

 

13 ก.พ.2558

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตร

ด้านไอทีและการฝึกอบรม

12

ซ้งพันธุ์ปลากรุ๊ป

 

7 ก.ค.2558

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  การเลี้ยงสัตว์

13

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพันธุ์ข้าวไทย

 

13 มิ.ย.2558

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตร

14

เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด

 

21 ส.ค.2558

ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมสนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้าน

อาหารและโภชนาการ

15

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

 

1 ต.ค. 2558

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านภาษาจีน

16

บริษัทเนคทรอนิคส์

 

13 ต.ค.2558

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์

ไอที

17

บริษัท จีที เทคโนโลยี จำกัด

 

13 ต.ค.2558

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์

ไอที

18

บริษัท เอ็นเอ็น พรีซิชั่น จำกัด

 

18 ธ.ค. 2558

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์

ไอที

19

บริษัท ทีพี ออโต้เมชั่น จำกัด

 

18 ธ.ค. 2558

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์

ไอที

20

บริษัท เทสโก้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

 

18 ธ.ค. 2558

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านสาขาช่างกลการเกษตร

21

โรงเรียนวัดเชิงเลน

 

21 ม.ค.2559

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนทางวิชาการ

หลักสูตรระยะสั้น

22

โรงเรียนวัดหน้าต่างใน(จงนิลอุปถัมภ์)

 

21 ม.ค.2559

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนทางวิชาการ

หลักสูตรระยะสั้น

23

โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย

 

21 ม.ค.2559

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาการ หลักสูตรระยะสั้น

24

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย

 

21 ม.ค.2559

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาการ หลักสูตรระยะสั้น

25

บริษัทจัดหางาน  ไทนิชิยูโก จำกัด

 

21 ม.ค.2559

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป        

ร่วมจัดการเรียนการสอนทางด้านภาษาญี่ปุ่น

26

โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ “ปัญญานุวัตรวิทยา”

 

21 ม.ค.2559

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาการ หลักสูตรระยะสั้น

27

ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน   จังหวัดกาญจนบุรี

 

15 มี.ค.2559

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตร

28

ร้านเกษตรบางไทรมินิมาร์ท

 

15 มิ.ย.2559

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ

29

ร้านป้าเล็ก ชายคลอง  ตามสั่ง

 

15 มิ.ย.2559

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมสนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้าน

อาหารและโภชนาการ

30

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฎิรูปที่ดิน  สาขาฉะเชิงเทรา

 

 เม.ย.2559

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตร

31

ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสงวนพงษ์

 

9 มี.ค.2560

ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ