สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 03/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 876338
Page Views 1030487
งานบุคลากร

งานบุคลากร

นางสาวมัทนา             บำรุงเจริญ                 หัวหน้างานบุคลากร

          นางดวงเด่น                เปียสา                      เจ้าหน้าที่ประจำงานบุคลากร

          นางสาวชลธิชา            สุดสายเนตร               เจ้าหน้าที่ประจำงานบุคลากร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

          ๑) แนะนำเผยแพร่และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

          ๒) จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา

          ๓) จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

          ๔) ควบคุม จัดทำสถิติและรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากรในสถานศึกษา

          ) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์จัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา                

  ๖) ให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติการขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรองการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา

          ๗) ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา

          ๘) การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

          ๙) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

          ๑๐) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

          ๑๑) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

          ๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย