ข้อมูลบุคลากร


๑ อัตรากำลัง ปี ๒๕๖๐   ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

ผู้ให้ข้อมูล  นางสาวมัทนา  บำรุงเจริญ หัวหน้างานบุคลากร


อัตรากำลังของ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  มีบุคลากรทั้งสิ้น    ๕๑  คน

     .       ข้าราชการ                           ๑๙    คน
1. ผู้บริหาร                          2        คน
2. ข้าราชการครู                    1๗      คน

3. ข้าราชการพลเรือน              -         คน

     ข.       ลูกจ้างประจำ                       ๔        คน
1. ทำหน้าที่สอน                    -         คน
2. ทั่วไป/สนับสนุน                 4        คน

     ค.       พนักงานราชการ                   ๑๐        คน
1. ทำหน้าที่สอน                    ๑๐        คน
2. ทั่วไป/สนับสนุน                  -         คน

     ง.        ลูกจ้างชั่วคราว                     ๑๗      คน
1. ทำหน้าที่สอน                    ๖        คน
2. ทั่วไป/สนับสนุน                 1๑      คน

    จ.       มีข้าราชการ/ลูกจ้าง  มาช่วยราชการ        ๑        คน

    ฉ.       มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น    -         คน     

     ช .       มีอัตราว่าง  ไม่มีคนครอง        ๑       คน 
1. ข้าราชการ                       ๑        คน
2. ลูกจ้างประจำ                    -         คน

๒ ข้อมูลบุคลากร  จำแนกตามวุฒิการศึกษา         ๕๑     คน

ก.

ครูผู้สอน

ข.

เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน

รวม

 - ต่ำกว่าม.6

-

คน

6

คน

6

คน

 - ปวช./ม.6

-

คน

3

คน

3

คน

 - ปวส./อนุปริญญาตรี

-

คน

4

คน

4

คน

 - ปริญญาตรี

2๗

คน

3

คน

๓๐

คน

 - ปริญญาโท

7

คน

-

คน

7

คน

 - ปริญญาเอก

1

คน

-

คน

1

คน

รวม

๓๕

คน

รวม

๑๖

คน

๕๑

คน