ข้อมูลสถานประกอบการ

สรุปการลงนามความร่วมมือ (MOU) ของสถานศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน                  

ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 

สรุปการลงนามความร่วมมือ  จำนวน  ๙   ฉบับ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้      

๑. บริษัทจัดหางาน ไทยอัศวเลิศ จำกัด และโรงเรียนสอยภาษาญี่ปุ่นเอเชีย วันที่ลงนาม ๒๗ ก.พ.๒๕๕๗  ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ไอที  

๒. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๖๖๗๔๖  วันที่ลงนาม ๐๗ ก.ค. ๒๕๕๗    ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มเกษตรสวนบัว เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๕๘๓๗๖๑๙  วันที่ลงนาม ๐๗ ก.ค. ๒๕๕๗  ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตร        

๔. โรงเรียนวรรณ์ภาษา เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๑-๘๕๙๕๘๗๐  วันที่ลงนาม  ๐๗ ก.ค. ๒๕๕๗  ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ไอที     

๕. ชมรมผู้ผ่านการฝึกงานเกษตรจากประเทศญี่ปุ่น  เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๔-๗๕๙๒๐๒๕   วันที่ลงนาม  ๐๗ ส.ค. ๒๕๕๗  ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตร    

๖. บริษัทเดอะไมเนอร์ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔-๕๓๗๒๗๓๖  วันที่ลงนาม ๐๘ ส.ค. ๒๕๕๗  ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านอาหารและโภชนาการ     

๗. Team Work State Vocational School   วันที่ลงนาม  ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๗   ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตรและประมง  (SMKN 1,3,9,10,11,13) of Malang ,Republic  of Indonesia       

๘. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   เบอร์โทรศัพทฺ์ ๐๒-๓๒๙๘๐๐๐  วันที่ลงนาม  ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗  ร่วมสนับสนุนจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมการพัฒนางานวิชาการ        

๙. บริษัท Mocap จำกัด  เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๑-๔๔๕๔๐๘๙  วันที่ลงนาม  ๐๘ ม.ค. ๒๕๕๘   ร่วมจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ไอที