แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาวมัทนา บำรุงเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาวนิรมล พลแพงขวา
ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภลักษณ์ สรรพศรี
พนักงานราชการครู

นายสุเมธ นามวงค์
พนักงานราชการครู

นายอนุกูล กุลเมือง
พนักงานราชการครู

นายภานุพงษ์ ลิมปนะวงศานนท์
ครูอัตราจ้าง

นางพัชรินทร์ ลิมปนะวงศานนท์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภมาศ ผิวบาง
ครูอัตราจ้าง