แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวศิริเพ็ญ คุ้มทุกข์
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายปฏิญญา คอนเพ็ง
ครู คศ.2

นางพนิดา แจ้งสว่าง
ครูผู้ช่วย

นางประภาพร สายขุน
พนักงานราชการครู

จักรวาล มีสมจิตร์
พนักงานราชการครู

Mr.Umesh Dhakal