แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางชนัดฎา วงศ์วิเชียร
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร
ครู คศ.2

นางสาวมัทนา บำรุงเจริญ
ครู คศ.2