แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวมัทนา บำรุงเจริญ
ครู คศ.2

นางชนัดฎา วงศ์วิเชียร
ครู คศ.2

นางสาวชลธิชา สุดสายเนตร
ครูพิเศษสอน

นายภานุพงษ์ ลิมปนะวงศานนท์
ครูพิเศษสอน