แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นายศมรัตน์ บุญยศ

หัวหน้าแผนกบริหารธุรกิจ

นางสาวพันนิภา จันทินมาธร
นางสาวกนกอร กองมี
นายอรรถพล เขียวทอง
นางสาวศุภลักษณ์ สรรพศรี
นางพัชรินทร์ ลิมปนะวงศานนท์